Eingabe
Hochtarif
kWh, Eingabe nötig

Niedertarif
kWh, Eingabe nötig

Summe kWh kWh
 
Zeitraum Monate, Eingabe nötig  
Berechnung
  Hochtarif Niedertarif   Betrag
Netznutzung CHF CHF CHF CHF
Energie CHF CHF   CHF
Gesetzliche Abgaben        
SDL       CHF
KEV       CHF
Konzession       CHF
Summe       CHF
MWSt       CHF
Total, CHF